Indywidualna interpretacja podatkowa dla programisty zamierzającego skorzystać z ulgi IP Box.

W środowisku programistów utarło się przekonanie, że interpretacja indywidualna w zakresie IP Box jest swego rodzaju decyzją, przyznającą prawo do opodatkowania swobodnie ustalonej, wręcz nieograniczonej wielkości dochodu 5-proc. stawką opodatkowania. Nic bardziej mylnego. Z tego artykułu dowiesz się, czym właściwie jest indywidualna interpretacja podatkowa, czy jest konieczna do rozliczenia ulgi i jak powinien zostać opracowany wniosek o jej wydanie, żeby spełniła swoją rolę. Opisano także procedurę postępowania przed KIS.

W środowisku programistów utarło się przekonanie, że interpretacja indywidualna w zakresie IP Box jest swego rodzaju decyzją, przyznającą prawo do opodatkowania swobodnie ustalonej, wręcz nieograniczonej wielkości dochodu 5-proc. stawką opodatkowania. Nic bardziej mylnego. Z tego artykułu dowiesz się, czym właściwie jest indywidualna interpretacja podatkowa, czy jest konieczna do rozliczenia ulgi i jak powinien zostać opracowany wniosek o jej wydanie, żeby spełniła swoją rolę. Opisano także procedurę postępowania przed KIS.

Indywidualna interpretacja podatkowa w sprawie IP Box dla programisty
Ministerstwo Finansów wyraźnie zarekomendowało przedsiębiorcom zainteresowanym zastosowaniem omawianej preferencji wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), co można wyczytać z cytowanego niżej fragmentu wydanych przez resort objaśnień w sprawie IP Box:

„(…) podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Ze względu bowiem na wspominaną powyżej dynamikę ewolucji budowy i funkcjonowania programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewnianiającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika”.

Należy podkreślić, że jest to wyłącznie pewne zalecenie. Owszem, odpowiednio sporządzony wniosek oraz wydana na jego podstawie interpretacja w praktyce znacząco ułatwi uzyskanie zwrotu i zabezpieczy podatnika pod pewnymi względami, ale nie jest to obowiązkiem. Uściślając, każdy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi IP Box nie posiadając interpretacji indywidualnej. Wprawdzie urzędy skarbowe często wzywają podatników do jej przedłożenia, jednak organ podatkowy nie ma prawa wstrzymać zwrotu wyłącznie z powodu braku interpretacji.
Ministerstwo Finansów wyraźnie zarekomendowało przedsiębiorcom zainteresowanym zastosowaniem omawianej preferencji wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), co można wyczytać z cytowanego niżej fragmentu wydanych przez resort objaśnień w sprawie IP Box:

„(…) podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Ze względu bowiem na wspominaną powyżej dynamikę ewolucji budowy i funkcjonowania programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewnianiającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika”.

Należy podkreślić, że jest to wyłącznie pewne zalecenie. Owszem, odpowiednio sporządzony wniosek oraz wydana na jego podstawie interpretacja w praktyce znacząco ułatwi uzyskanie zwrotu i zabezpieczy podatnika pod pewnymi względami, ale nie jest to obowiązkiem. Uściślając, każdy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi IP Box nie posiadając interpretacji indywidualnej. Wprawdzie urzędy skarbowe często wzywają podatników do jej przedłożenia, jednak organ podatkowy nie ma prawa wstrzymać zwrotu wyłącznie z powodu braku interpretacji.

Jaką rolę pełni interpretacja indywidualna przy rozliczeniu IP Box?

Interpretacja indywidualna ma za zadanie wyjaśnić wszelkie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Jeśli zatem programista nie jest przekonany, czy spełnia określone wymogi objęcia ulgą IP Box może zwrócić się z pytaniem w tej sprawie do KIS (skrót od Krajowej Informacji Skarbowej, jest to jednostka organizacyjna o zasięgu ogólnopolskim, interpretacji nie wydaje lokalny urząd skarbowy podatnika). Wśród zagadnień rodzących najwięcej wątpliwości po stronie samozatrudnionych programistów wymienia się:

  • kwalifikację wykonywanych prac programistycznych jako działalności badawczo-rozwojowej;
  • przypisanie otrzymywanego z tytułu wykonania kontraktu wynagrodzenia do kwalifikowanego źródła, a jeśli tak, to w jakiej części;
  • metodologię prowadzenia odrębnej ewidencji na potrzeby rozliczenia ulgi, w szczególności uznanie ponoszonych wydatków za koszty wskaźnika nexus;
  • możliwość objęcia ulgą w razie wykonywania obowiązków w ramach zespołu i pracy jedynie nad ulepszeniem, czy rozbudową produktu informatycznego kontrahenta.

Wszystkie te kwestie programista ma możliwość rozstrzygnięcia interpretacją indywidualną, która pod pewnymi warunkami, o czym przeczytasz w dalszej części tekstu, jest wiążąca wobec organów podatkowych (czyt. urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy).

Składając wniosek należy wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny (opisać szczegółowo swoją sytuację, okoliczności wykonywania umowy) lub zdarzenie przyszłe (hipotetyczne zdarzenie, które może zaistnieć w przyszłości – np. nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem, przystąpienie do nowego projektu), sformułować pytanie/-a i własne stanowisko. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, bo tak brzmi pełna nazwa organu podatkowego, dokonuje oceny tego stanowiska, informując w drodze interpretacji indywidualnej czy jest prawidłowe.

W toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, lokalny urząd skarbowy nie może podważyć rozliczenia ulgi IP Box, jeżeli programista postępował zgodnie z zaprezentowanym we wniosku o wydanie interpretacji stanowiskiem, które zostało zaaprobowane przez KIS. Z tego względu pełni ona rolę ochronną dla podatnika.

Jaką rolę pełni interpretacja indywidualna przy rozliczeniu IP Box?

Interpretacja indywidualna ma za zadanie wyjaśnić wszelkie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Jeśli zatem programista nie jest przekonany, czy spełnia określone wymogi objęcia ulgą IP Box może zwrócić się z pytaniem w tej sprawie do KIS (skrót od Krajowej Informacji Skarbowej, jest to jednostka organizacyjna o zasięgu ogólnopolskim, interpretacji nie wydaje lokalny urząd skarbowy podatnika). Wśród zagadnień rodzących najwięcej wątpliwości po stronie samozatrudnionych programistów wymienia się:

  • kwalifikację wykonywanych prac programistycznych jako działalności badawczo-rozwojowej;
  • przypisanie otrzymywanego z tytułu wykonania kontraktu wynagrodzenia do kwalifikowanego źródła, a jeśli tak, to w jakiej części;
  • metodologię prowadzenia odrębnej ewidencji na potrzeby rozliczenia ulgi, w szczególności uznanie ponoszonych wydatków za koszty wskaźnika nexus;
  • możliwość objęcia ulgą w razie wykonywania obowiązków w ramach zespołu i pracy jedynie nad ulepszeniem, czy rozbudową produktu informatycznego kontrahenta.

Wszystkie te kwestie programista ma możliwość rozstrzygnięcia interpretacją indywidualną, która pod pewnymi warunkami, o czym przeczytasz w dalszej części tekstu, jest wiążąca wobec organów podatkowych (czyt. urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy).

Składając wniosek należy wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny (opisać szczegółowo swoją sytuację, okoliczności wykonywania umowy) lub zdarzenie przyszłe (hipotetyczne zdarzenie, które może zaistnieć w przyszłości – np. nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem, przystąpienie do nowego projektu), sformułować pytanie/-a i własne stanowisko. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, bo tak brzmi pełna nazwa organu podatkowego, dokonuje oceny tego stanowiska, informując w drodze interpretacji indywidualnej czy jest prawidłowe.

W toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, lokalny urząd skarbowy nie może podważyć rozliczenia ulgi IP Box, jeżeli programista postępował zgodnie z zaprezentowanym we wniosku o wydanie interpretacji stanowiskiem, które zostało zaaprobowane przez KIS. Z tego względu pełni ona rolę ochronną dla podatnika.

Jak przygotować wniosek dla programisty, żeby otrzymana interpretacja spełniła swoje zadanie? O czym jeszcze pamiętać?

Aby funkcja ochronna interpretacji indywidualnej mogła być realizowana, wszelkie elementy opisanego we wniosku stanu faktycznego muszą odpowiadać rzeczywistości. Pamiętajmy, KIS nie weryfikuje tego w żaden sposób. Nie bada umów, raportów i innych dokumentów, nie powołuje biegłych, nie przesłuchuje członków zespołu jako świadków itd. Może to natomiast zrobić urząd skarbowy, gdy przedsiębiorca już wykaże ulgę w zeznaniu rocznym. Jeśli z ustaleń kontrolujących będzie wynikać co innego niż z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji opisu stanu faktycznego, straci ona swój walor ochronny. Dlatego tak niezwykle istotne w procesie wdrażania IP Box u programisty jest przygotowanie stosownych dokumentów, twardych dowodów, potwierdzających zgodność treści wniosku z rzeczywistym stanem, tj. okolicznościami wykonywania kontraktu.

Dodajmy, że urzędy skarbowe najczęściej skrupulatnie weryfikują ewidencję, na podstawie której podatnik kalkuluje dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5-proc. stawką. Nierzadko zdarza się, że zadeklarowane w tych ewidencjach wielkości przychodu z kwalifikowanego źródła, czyli kwoty wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania nie znajdują pokrycia w żadnych ustaleniach z kontrahentem. Wobec braku klauzul wyodrębniających kwotę honorarium autorskiego, czy precyzujących metodę jego obliczenia, programiści zbyt często opierają się tylko na własnych szacunkach. Tymczasem wydana interpretacja indywidualna potwierdza prawo podatnika do zastosowania ulgi IP Box jedynie wobec kwalifikowanego dochodu. Aby nie dopuścić do uznania ewidencji za nierzetelną, najlepszym zabezpieczeniem będzie modyfikacja umowy lub uzyskanie od kontrahenta stosownych oświadczeń, potwierdzających uzyskanie konkretnych kwot wynagrodzenia jako honorarium autorskie.  

Jak przygotować wniosek dla programisty, żeby otrzymana interpretacja spełniła swoje zadanie? O czym jeszcze pamiętać?

Aby funkcja ochronna interpretacji indywidualnej mogła być realizowana, wszelkie elementy opisanego we wniosku stanu faktycznego muszą odpowiadać rzeczywistości. Pamiętajmy, KIS nie weryfikuje tego w żaden sposób. Nie bada umów, raportów i innych dokumentów, nie powołuje biegłych, nie przesłuchuje członków zespołu jako świadków itd. Może to natomiast zrobić urząd skarbowy, gdy przedsiębiorca już wykaże ulgę w zeznaniu rocznym. Jeśli z ustaleń kontrolujących będzie wynikać co innego niż z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji opisu stanu faktycznego, straci ona swój walor ochronny. Dlatego tak niezwykle istotne w procesie wdrażania IP Box u programisty jest przygotowanie stosownych dokumentów, twardych dowodów, potwierdzających zgodność treści wniosku z rzeczywistym stanem, tj. okolicznościami wykonywania kontraktu.

Dodajmy, że urzędy skarbowe najczęściej skrupulatnie weryfikują ewidencję, na podstawie której podatnik kalkuluje dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5-proc. stawką. Nierzadko zdarza się, że zadeklarowane w tych ewidencjach wielkości przychodu z kwalifikowanego źródła, czyli kwoty wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania nie znajdują pokrycia w żadnych ustaleniach z kontrahentem. Wobec braku klauzul wyodrębniających kwotę honorarium autorskiego, czy precyzujących metodę jego obliczenia, programiści zbyt często opierają się tylko na własnych szacunkach. Tymczasem wydana interpretacja indywidualna potwierdza prawo podatnika do zastosowania ulgi IP Box jedynie wobec kwalifikowanego dochodu. Aby nie dopuścić do uznania ewidencji za nierzetelną, najlepszym zabezpieczeniem będzie modyfikacja umowy lub uzyskanie od kontrahenta stosownych oświadczeń, potwierdzających uzyskanie konkretnych kwot wynagrodzenia jako honorarium autorskie.  

Jak wygląda procedura wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie IP Box?

Interpretacje indywidualne wydawane są w dość sformalizowanej procedurze. Fachowo mówiąc, złożenie wniosku inicjuje postępowanie podatkowe, podczas którego obowiązują określone przepisami reguły. Jedną z nich jest obowiązek rozpatrzenia wniosku przez KIS w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Równolegle „reguły gry” narzucają na zainteresowanego obowiązek przedstawienia w wyczerpujący sposób opisu stanu faktycznego (lub zdarzenia przyszłego). Urzędnicy z ramienia KIS niezwykle chętnie pouczają o tym obowiązku wnioskodawców i nie będzie przesadą stwierdzenie, że wezwaniami do doszczegółowienia opisu, liczącymi nieraz po kilkadziesiąt pytań nadużywają prawa. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków odpowiedzi na stawiane przez KIS pytania znajdują się już w pierwotnie złożonym wniosku. Wezwania przedłużają cały proces. Licząc terminy doręczeń, przygotowania odpowiedzi, średnio do ok. 4 miesięcy.

Niestety, w przypadku wniosków dotyczących ulgi IP Box urzędnicy nader często próbują niejako wmanewrować podatnika, aby ten we własnym zakresie rozstrzygnął kluczowe kwestie. Chodzi przykładowo o sytuacje, gdy programista pyta o możliwość skorzystania z ulgi IP Box, a w wezwaniu KIS prosi go o doprecyzowanie w opisie stanu faktycznego (sic!), czy oprogramowanie wytwarzane jest w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Przypomnijmy, że jest to jeden z warunków objęcia ulgą i to sam organ podatkowy powinien ocenić, czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego ów warunek jest spełniony. Jak natomiast wyjaśniono wyżej, KIS nie weryfikuje opisu stanu faktycznego. Ocenie podlega tylko stanowisko wnioskodawcy, zawarte w innej części wniosku. Z tego względu warto powierzyć przygotowanie wniosku i poprowadzenie postępowania interpretacyjnego profesjonalnemu pełnomocnikowi, który uniknie pułapek, a w razie potrzeby uruchomi procedurę odwoławczą przed sądem administracyjnym. Taka konieczność może zajść, gdy KIS pozostawi wniosek bez rozpatrzenia lub wyda niekorzystaną dla podatnika interpretację.

Jak wygląda procedura wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie IP Box?

Interpretacje indywidualne wydawane są w dość sformalizowanej procedurze. Fachowo mówiąc, złożenie wniosku inicjuje postępowanie podatkowe, podczas którego obowiązują określone przepisami reguły. Jedną z nich jest obowiązek rozpatrzenia wniosku przez KIS w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Równolegle „reguły gry” narzucają na zainteresowanego obowiązek przedstawienia w wyczerpujący sposób opisu stanu faktycznego (lub zdarzenia przyszłego). Urzędnicy z ramienia KIS niezwykle chętnie pouczają o tym obowiązku wnioskodawców i nie będzie przesadą stwierdzenie, że wezwaniami do doszczegółowienia opisu, liczącymi nieraz po kilkadziesiąt pytań nadużywają prawa. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków odpowiedzi na stawiane przez KIS pytania znajdują się już w pierwotnie złożonym wniosku. Wezwania przedłużają cały proces. Licząc terminy doręczeń, przygotowania odpowiedzi, średnio do ok. 4 miesięcy.

Niestety, w przypadku wniosków dotyczących ulgi IP Box urzędnicy nader często próbują niejako wmanewrować podatnika, aby ten we własnym zakresie rozstrzygnął kluczowe kwestie. Chodzi przykładowo o sytuacje, gdy programista pyta o możliwość skorzystania z ulgi IP Box, a w wezwaniu KIS prosi go o doprecyzowanie w opisie stanu faktycznego (sic!), czy oprogramowanie wytwarzane jest w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Przypomnijmy, że jest to jeden z warunków objęcia ulgą i to sam organ podatkowy powinien ocenić, czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego ów warunek jest spełniony. Jak natomiast wyjaśniono wyżej, KIS nie weryfikuje opisu stanu faktycznego. Ocenie podlega tylko stanowisko wnioskodawcy, zawarte w innej części wniosku. Z tego względu warto powierzyć przygotowanie wniosku i poprowadzenie postępowania interpretacyjnego profesjonalnemu pełnomocnikowi, który uniknie pułapek, a w razie potrzeby uruchomi procedurę odwoławczą przed sądem administracyjnym. Taka konieczność może zajść, gdy KIS pozostawi wniosek bez rozpatrzenia lub wyda niekorzystaną dla podatnika interpretację.

Podsumowanie

Z uwagi na złożoną problematykę, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej mogą dotyczyć szeregu różnych zagadnień. Ostateczny sukces, a więc otrzymanie zwrotu podatku, czy wyjście obronną ręką z kontroli zależy od rozstrzygnięcia przez KIS najbardziej newralgicznych aspektów, które lokalny urząd skarbowy ma prawo w przyszłości sprawdzać i oceniać niekoniecznie zgodnie z przekonaniem zainteresowanego. Nawet rozbieżności powstałe na tle alokacji określonych kategorii kosztów wskaźnika nexus mogą przekreślić szanse na ulgę IP Box. Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku warto dokonać wszechstronnej analizy sytuacji, nakierowanej na uchwycenie wszelkich wątpliwych kwestii, które jeśli pozostaną nierozwiązane, mogą stać się przyczynkiem sporu z organami skarbowymi. W trakcie postępowania interpretacyjnego przed KIS należy zachować szczególną ostrożność. Zainteresowany nie powinien ulegać presji wezwań ze strony organu. Obowiązkiem KIS jest dokonanie oceny przedstawionego we wniosku stanowiska we własnym zakresie. Interpretacja interpretacji nierówna.

Podsumowanie

Z uwagi na złożoną problematykę, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej mogą dotyczyć szeregu różnych zagadnień. Ostateczny sukces, a więc otrzymanie zwrotu podatku, czy wyjście obronną ręką z kontroli zależy od rozstrzygnięcia przez KIS najbardziej newralgicznych aspektów, które lokalny urząd skarbowy ma prawo w przyszłości sprawdzać i oceniać niekoniecznie zgodnie z przekonaniem zainteresowanego. Nawet rozbieżności powstałe na tle alokacji określonych kategorii kosztów wskaźnika nexus mogą przekreślić szanse na ulgę IP Box. Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku warto dokonać wszechstronnej analizy sytuacji, nakierowanej na uchwycenie wszelkich wątpliwych kwestii, które jeśli pozostaną nierozwiązane, mogą stać się przyczynkiem sporu z organami skarbowymi. W trakcie postępowania interpretacyjnego przed KIS należy zachować szczególną ostrożność. Zainteresowany nie powinien ulegać presji wezwań ze strony organu. Obowiązkiem KIS jest dokonanie oceny przedstawionego we wniosku stanowiska we własnym zakresie. Interpretacja interpretacji nierówna.

Szukasz więcej praktycznych wskazówek?
Dołącz do pierwszej w Polsce grupy Facebook dedykowanej programistom korzystającym z IP Box.
Doradca podatkowy IP Box

Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, prawnik, doradca podatkowy i założyciel kancelarii MyAdvice.
Popularyzuje wiedzę na temat ulgi IP Box oraz doradza przedsiębiorcom branży IT, jak skutecznie z niej korzystać. 

Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak mądrze korzystać z IP Box, jakie konkretne rozwiązania zastosować, jak zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnych czynności sprawdzających, sprawdź naszą ofertę dedykowaną samozatrudnionym programistom.
Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez cały proces optymalizacji podatkowej, kładąc szczególny nacisk na przygotowanie do kontroli ze strony organów Krajowej Administracji Skarbowej.