Autorskie koszty uzyskania przychodu, czyli niższy PIT i wyższa wypłata „do ręki”.

Koszty uzyskania przychodu są istotnym elementem kalkulacyjnym dochodu. Wysokie koszty obniżają dochód, a w efekcie sam podatek. Jednak dla etatowców przepisy nie przewidują wysokich kosztów. Wynoszą one od 250 do 300 zł miesięcznie. Wyjątek ustanowiono dla osób, które w ramach obowiązków pracowniczych zajmują się szeroko rozumianą działalnością twórczą. Programiści, architekci, graficy, dziennikarze, nauczyciele i wielu innych kreatywnych pracowników ma prawo do zastosowania podwyższonych, tzw. 50% kosztów uzyskania przychodu (w skrócie 50% KUP). Z tego artykułu dowiesz się, ile realnie można zyskać.

Wszystko co programista musi wiedzieć o IP Box

Koszty uzyskania przychodu są istotnym elementem kalkulacyjnym dochodu. Wysokie koszty obniżają dochód, a w efekcie sam podatek. Jednak dla etatowców przepisy nie przewidują wysokich kosztów. Wynoszą one od 250 do 300 zł miesięcznie. Wyjątek ustanowiono dla osób, które w ramach obowiązków pracowniczych zajmują się szeroko rozumianą działalnością twórczą. Programiści, architekci, graficy, dziennikarze, nauczyciele i wielu innych kreatywnych pracowników ma prawo do zastosowania podwyższonych, tzw. 50% kosztów uzyskania przychodu (w skrócie 50% KUP). Z tego artykułu dowiesz się, ile realnie można zyskać.

Wszystko co programista musi wiedzieć o IP Box

Choć dla wielu zasady obliczania podatku należnego fiskusowi od wynagrodzenia z umowy o pracę mogą wydawać się dość skomplikowane, bez ich pełnego zrozumienia nie da się poznać korzyści płynących z preferencji 50% KUP. Przybliżmy zatem w pierwszej kolejności metodologię.

Choć dla wielu zasady obliczania podatku należnego fiskusowi od wynagrodzenia z umowy o pracę mogą wydawać się dość skomplikowane, bez ich pełnego zrozumienia nie da się poznać korzyści płynących z preferencji 50% KUP. Przybliżmy zatem w pierwszej kolejności metodologię.

Jak obliczany jest podatek od wynagrodzenia etatowego pracownika?

Podstawę opodatkowania stanowi kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu, które „standardowo” wynoszą 250 zł miesięcznie. Wobec pracowników zamieszkujących w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, limit odliczenia wynosi 300 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości 20% wynagrodzenia brutto (po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile zawarta umowa cywilnoprawna stanowi tytuł do objęcia zleceniobiorcy tymi składkami).

Chociaż w sensie ekonomicznym pracownicze koszty uzyskania przychodu nie są wydatkiem, tzn. nie powodują ani uszczuplenia wypłaty, ani też nie naruszają budżetu pracodawcy, to pośrednio wpływają na kwotę wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika. Potoczne wynagrodzenie „na rękę” stanowi bowiem wynagrodzenie potrącone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. A im wyższe koszty uzyskania przychodu, tym mniejszy podatek i co za tym idzie – wzrost wynagrodzenia netto.

Jak obliczany jest podatek od wynagrodzenia etatowego pracownika?

Podstawę opodatkowania stanowi kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu, które „standardowo” wynoszą 250 zł miesięcznie. Wobec pracowników zamieszkujących w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, limit odliczenia wynosi 300 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości 20% wynagrodzenia brutto (po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile zawarta umowa cywilnoprawna stanowi tytuł do objęcia zleceniobiorcy tymi składkami).

Chociaż w sensie ekonomicznym pracownicze koszty uzyskania przychodu nie są wydatkiem, tzn. nie powodują ani uszczuplenia wypłaty, ani też nie naruszają budżetu pracodawcy, to pośrednio wpływają na kwotę wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika. Potoczne wynagrodzenie „na rękę” stanowi bowiem wynagrodzenie potrącone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. A im wyższe koszty uzyskania przychodu, tym mniejszy podatek i co za tym idzie – wzrost wynagrodzenia netto.

Ile można zyskać dzięki podwyższonym kosztom autorskim?

Jak się okazuje, pewne grupy zawodowe mają prawo do uwzględnienia w kalkulacji podatku dochodowego podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem jest uzyskiwanie honorarium autorskiego, czyli wynagrodzenia za nabycie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do wytworzonych przez pracownika utworów w wyniku wykonywania pracowniczych obowiązków. W takim przypadku koszty uzyskania przychodu mogą być liczone według stawki procentowej i wynoszą 50% honorarium autorskiego. Nie mogą jednak przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej granicę pierwszego progu skali. Od 2022 roku, z racji podwyższenia pierwszego progu podatkowego, limit kosztów autorskich został podniesiony do 120.000 zł. Wskazać należy, że uwzględnienie 50% KUP nie wyklucza równoległego odliczenia „podstawowych” kosztów pracowniczych wobec pozostałej części wynagrodzenia.

Zastosowanie omawianej preferencji przekłada się na spore oszczędności podatkowe. Aby zobrazować ich skalę, poniżej zamieszczono przykładowe obliczenia.

Jan Kowalski jest etatowym programistą. Zgodnie z zawartą umową o pracę, do jego obowiązków należy m.in. pisanie kodu, czyli działalność twórcza w rozumieniu prawa autorskiego. Jednocześnie Jan Kowalski wykonuje zadania o charakterze nietwórczym, do których należy udzielanie zdalnej pomocy klientom przy kwestiach technicznych. Strony ustaliły, że Janowi Kowalskiemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie 20.000 zł, z czego 60% tej kwoty odpowiada honorarium z tytułu przeniesienia na pracodawcę praw autorskich do wytworzonego oprogramowania.

Kalkulacja kosztów:

*Należy wskazać, że podstawą naliczenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodu jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne. W celu uproszenia obliczeń, ten krok zostanie pominięty.

- od kwoty 12.000 zł pracownicze koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%, co daje 6.000 zł miesięcznie;

- wobec pozostałej części wynagrodzenia, tj. 8.000 zł zastosowanie mają zryczałtowane miesięczne koszty w wysokości 250 zł;

- łączne miesięczne koszty uzyskania przychodu = 6.250 zł

Obliczenie podatku dochodowego:

Wobec powyższego, w skali roku wynagrodzenie Jana Kowalskiego wyniesie 240.000 zł, ale opodatkowaniu podlegać będzie tyko 165.000 zł, co wynika z obliczeń: 240.000 zł – (12 x 6.250 zł). Podatek dochodowy = 25.200 zł

Dla porównania, gdyby Jan Kowalski nie stosował preferencji 50% KUP, podstawa opodatkowania wyniosłaby:

240.000 zł – (12 x 250 zł) = 237.000 zł

Stawia to pracownika w bardzo niekorzystnej sytuacji, ponieważ blisko połowa jego dochodów znajduje się w drugim przedziale skali podatkowej i jest opodatkowana według 32% stawki.
Podatek dochodowy = 48.240 zł

Dzięki uwzględnieniu podwyższonych kosztów autorskich Jan Kowalski może zaoszczędzić w ciągu roku 23.040 zł.

Ile można zyskać dzięki podwyższonym kosztom autorskim?

Jak się okazuje, pewne grupy zawodowe mają prawo do uwzględnienia w kalkulacji podatku dochodowego podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem jest uzyskiwanie honorarium autorskiego, czyli wynagrodzenia za nabycie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do wytworzonych przez pracownika utworów w wyniku wykonywania pracowniczych obowiązków. W takim przypadku koszty uzyskania przychodu mogą być liczone według stawki procentowej i wynoszą 50% honorarium autorskiego. Nie mogą jednak przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej granicę pierwszego progu skali. Od 2022 roku, z racji podwyższenia pierwszego progu podatkowego, limit kosztów autorskich został podniesiony do 120.000 zł. Wskazać należy, że uwzględnienie 50% KUP nie wyklucza równoległego odliczenia „podstawowych” kosztów pracowniczych wobec pozostałej części wynagrodzenia.

Zastosowanie omawianej preferencji przekłada się na spore oszczędności podatkowe. Aby zobrazować ich skalę, poniżej zamieszczono przykładowe obliczenia.

Jan Kowalski jest etatowym programistą. Zgodnie z zawartą umową o pracę, do jego obowiązków należy m.in. pisanie kodu, czyli działalność twórcza w rozumieniu prawa autorskiego. Jednocześnie Jan Kowalski wykonuje zadania o charakterze nietwórczym, do których należy udzielanie zdalnej pomocy klientom przy kwestiach technicznych. Strony ustaliły, że Janowi Kowalskiemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie 20.000 zł, z czego 60% tej kwoty odpowiada honorarium z tytułu przeniesienia na pracodawcę praw autorskich do wytworzonego oprogramowania.

Kalkulacja kosztów:

*Należy wskazać, że podstawą naliczenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodu jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne. W celu uproszenia obliczeń, ten krok zostanie pominięty.

- od kwoty 12.000 zł pracownicze koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%, co daje 6.000 zł miesięcznie;

- wobec pozostałej części wynagrodzenia, tj. 8.000 zł zastosowanie mają zryczałtowane miesięczne koszty w wysokości 250 zł;

- łączne miesięczne koszty uzyskania przychodu = 6.250 zł

Obliczenie podatku dochodowego:

Wobec powyższego, w skali roku wynagrodzenie Jana Kowalskiego wyniesie 240.000 zł, ale opodatkowaniu podlegać będzie tyko 165.000 zł, co wynika z obliczeń: 240.000 zł – (12 x 6.250 zł). Podatek dochodowy = 25.200 zł

Dla porównania, gdyby Jan Kowalski nie stosował preferencji 50% KUP, podstawa opodatkowania wyniosłaby:

240.000 zł – (12 x 250 zł) = 237.000 zł

Stawia to pracownika w bardzo niekorzystnej sytuacji, ponieważ blisko połowa jego dochodów znajduje się w drugim przedziale skali podatkowej i jest opodatkowana według 32% stawki.
Podatek dochodowy = 48.240 zł

Dzięki uwzględnieniu podwyższonych kosztów autorskich Jan Kowalski może zaoszczędzić w ciągu roku 23.040 zł.

Pracujesz w ramach kontraktu b2b?
Dołącz do pierwszej w Polsce grupy Facebook dedykowanej programistom korzystającym z IP Box.
Doradca podatkowy IP Box

Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, prawnik, doradca podatkowy i założyciel kancelarii MyAdvice.
Popularyzuje wiedzę na temat ulg i preferencji podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom branży IT. 

Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak mądrze korzystać z podwyższonych kosztów autorskich, jak dostować umowę o pracę, jak zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnej kontroli podatkowej, sprawdź naszą ofertę.
Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez cały proces optymalizacji podatkowej.